Juridische Context

Lisa Calmeyn

lijst regelgeving
- besluiten
- decreet

lijst overheidsdocumenten:

1) 9 JANUARI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002 betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen

Besluit van 9 januari 2004 tot primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen (23 januari 2004). Belgisch Staatsblad, 2004035093.

2) 6 JULI 2001. - Decreet houdende de primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia (1)

Decreet van 6 juli 2001 tot primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia (3 augustus 2001). Belgisch Staatsblad,2001035846.

3) Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus inzake een project met betrekking tot de secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren

Besluit van 17 oktober 2008 tot ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus inzake een project met betrekking tot de secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren (19 november 2008). Belgisch Staatsblad, 2008024459.

4) 23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Besluit van 23 november 2017tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (8 december 2017). Belgisch Staatsblad, 2017205874.

5) Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel - Preventie & Veiligheid

Besluit van 18 juli 2017 tot Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel - Preventie& Veiligheid (7 september 2017). Belgisch Staatsblad, 2017030821.


Lotte Maeyaert

Lijst regelgeving:

Decreet
Jaarverslag FOD justitie 2015
Omzendbrief

Lijst overheidsdocumenten:

CBJ. (1999). Omzendbrief WEL 99/01 betreffende de profilering van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1006624&param=informatie&ref=search&AVIDS=1028471

Janssens, J. P. (2015). Gespannen jaar, gespannen touwen. Geraadpleegd via https://justitie.belgium.be/sites/default/files/0301_jv_fodjustitie-versionweb_nl_0.pdf

Vlaamse regering. (2017). Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028454&param=informatie&ref=search&AVIDS=1320502


Emma Vandaele

Lijst regelgeving:

Besluit
Protocol

Lijst overheidsdocumenten:

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. (31 augustus 2012). Belgisch Staatsblad, z.p. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (30 maart 2015). Vlaamse Codex, 30448. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025408&param=informatie&ref=search&AVIDS=

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling en organisatie van een vijfde preventiestimulerend programma (13 december 2002). Vlaamse Codex, 4534. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1010574&param=informatie&ref=search&AVIDS=

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk (21 juni 2013). Vlaamse Codex, 48114. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023136&param=informatie&ref=search&AVIDS=


Erato Mathys

Lijst regelgeving

Jaarverslag 2012 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
Samenwerkingsakkoord
beleidsdocumen

Lijst overheidsdocumenten

Leytens, E. et al. (2012). Jaarverslag 2012 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Geraadpleegd via www.justitie.belgium.be

Vlaamse regering. (2014). Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid. Geraadpleegd via www.codex.vlaanderen.be

Kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (december 2016). Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Strategisch plan 2017–2019. Geraadpleegd via www.vlaanderen.be


Melanie Thierie

Lijst regelgeving:

Besluit van de regering
Decreet
Koninklijk besluit
Wet
Lijst overheidsdocumenten:

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1979. Belgisch Staatsblad, 32254-32333.

Decreet betreffende de preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij het wild levende dieren. Belgisch Staatsblad, 45677-45900.

Decreet betreffende de verwezenlijking van het sturingsplan van schoolinrichtingen, de specifieke hulpverlening aan de directies in het gewoon en gespecialiseerd kleuter-, lager en basisonderwijs, en een aanvullende omkadering voor het opvoedend en administratief personeel in het gespecialiseerd secundair onderwijs. Belgisch Staatsblad, 80814-81118.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdend wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013 betreffende de verwezenlijking van de algemene preventie door de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd. Belgisch Staatsblad, 1754-2030.

Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Belgische Staat, 108535-108846.


Ellen Parmentier
lijst regelgeving:
wettelijke informatie

recht

De beginselen van de Belgische wetgeving zijn toepasselijk.

lijst overheidsdocumenten
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1033724
Vlaamsparlement.be


Fiona Paglialunga

Lijst regelgeving :

Wetten
Besluiten

Lijst overheidsdocumenten :

Wet van 28 februari 2017. Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (28 april 2014). Belgisch Staatsblad, 2014202136

Wet van 17 mei 2017. Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (14 juni 2007). Belgisch Staatsblad, 2007002093

Wet van 25 februari 2003. Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (14 maart 12003). Belgisch Staatsblad, 2003012102

Besluit van 7 juli 2017. Besluit van de Vlaamse Regering houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en Bescherming op het Werk bij de diensten van de Vlaamse overheid (GDPB) (11 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 2017020610

Besluit van 9 maart 2017. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2017 van Brussel Preventie & Veiligheid (19 april 2017). Belgisch Staatsblad, 2017030179


Siel Windels

Lijst regelgeving:

1. Milieuverklaring 2015

2. Gecoördineerde omzendbrief betreffende de toepassing van de wettelijke reglementaire bepaling inzake wapens

3. Protocol tussen de Federale Overheid en de Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135

4. Decreet betreffende het onderwijs

5. Wet van 22 december betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

Lijst overheidsdocumenten:

1. Milieuverklaring 2015 (21 januari 2016). Belgisch staatsblad, z.p.

2. Gecoördineerde omzendbrief betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepaling inzake wapens (25 oktober 2011). Belgisch staatsblad, z.p.

3. Protocol tussen de Federale Overheid en de Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake patiëntenvervoer (27 maart 2017) Belgisch staatsblad, 53451.

4. Decreet betreffende het onderwijs (1 september 2016). Belgisch staatsblad, 48367.

5. Wet van 22 december 2009betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (29 december 2009) Belgisch staatsblad, z.p.